Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2017

                        

             ZAWIADOMIENIE

     ZARZĄD KOŁA NR 39 WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA OM PZW

                          zwołuje , na podstawie & 57 pkt. 3 Statutu PZW

                             WALNE ZGROMADZENIE                                                            SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA

które odbędzie się  w sobotę 17 marca 2018 w sali konferencyjnej Ratusza Dzielnicy Białołęka 

                            Początek o godz.9.30 w I terminie , lub 10.00 w II terminie

                                                           Porządek obrad

 1.Otwarcie obrad , wybór przewodniczącego i sekretarza obrad oraz powołanie prezydium.

 2.Przyjęcie porządku i regulaminu obrad i protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

 3.Wręczenie odznak i wyróżnień.

 4.Wybór komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2017

 6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2017

 7.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2017

 8.Dyskusja nad sprawozdaniami

 9.Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2018

10.Informacje organizacyjne oraz wolne wnioski

11.Podjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia

12.Zakończenie obrad.   

                                           ZARZĄD  KOŁA