Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2019.

                                                                                                                         

                              ZAWIADOMIENIE

                                               ZARZĄD KOŁA NR 39 WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA OM PZW

                                                                  zwołuje na podstawie & 57 pkt. 3 Statutu PZW 

                                                   WALNE ZGROMADZENIE  SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA 

                     które odbędzie się 21 marca 2020 w sali konferencyjnej ratusza Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197

                                                       Początek o godz.9.30 w I terminie, lub 10.00 w II terminie.

 

                                                                                            Porządek obrad

 

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad oraz powołanie prezydium.

 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad i protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

 3. Wręczenie odznak i wyróżnień.

 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2019.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2019.

 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2019.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 9. Wybory uzupełniające.

 10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.

 11. Informacje organizacyjne oraz wolne wnioski.

 12. Podjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia.

 13. Zakończenie obrad.   

                                    Serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

                                                                          Obecnośc mile widziana.

                                                                            ZARZĄD  KOŁA nr 39