Regulamin łowiska Fort-Chomiczówka

 

                                                        REGULAMIN

                               Amatorskiego połowu ryb na łowisku Koła nr 39 PZW OM

                                          "FORT-WAWRZYSZEW" ul.Księżycowa 76

                                                                              & 1

Łowiskiem Fort-Wawrzyszew usytuowanym w Warszawie przy ul.Księżycowej 76 zarządza i dysponuje Koło Wędkarskie nr 39 PZW OM z siedzibą w Warszawie przy ul.Modlińskiej 16 za zgodą Agencji Mienia Wojskowego jako prawnego zarządcy   terenu.

                                                                              & 2

  Łowisko finansowane jest ze środków  własnych koła oraz z opłat na zarybianie i utrzymanie łowiska.Łowisko nie jest finansowane ze składek okręgowych na zagospodarowanie i ochronę.Dopuszcza się dofinansowanie z dobrowolnych wpłat członków PZW oraz osób fizycznych i prawnych.

                                                                              & 3

 1.Prawo do amatorskiego (rekreacyjnego) połowu przysługuje członkom PZW po dokonaniu wpłaty na zarybianie i  utrzymanie łowiska.Pierszeństwo mają członkowie Koła nr 39 PZW OM,jako gospodarze obiektu.

 2.W trakcie połowu ryb,wędkującego obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb(RAPR)wydanego przez PZW.Walne Zgromadzenie Członków Koła może obostrzyć zasady wędkowania wynikające z RAPR-u.

 3.Indywidualny połów ryb dozwolony jest w okresie od 1-go maja do 30-go listopada w ustalone dni tygodnia :

       a) w piątki i w dni powszednie poprzedzające święta wypadające w tygodniu 

          od godz.14.00 do zmierzchu.

       b) w soboty,niedziele i święta od świtu do zmierzchu

       c) w w dni zawodów wędkarskich wykazanych w rocznym planie Koła łowienie indywidualne dozwolone jest po 1-ej godz.od oficjalnego zakończenia zawodów.

       d) w dniach rozpoczęcia i zakończenia sezonu wędkarskiego łowienia indywidualnego nie przewiduje się.

       e)  Zarząd Koła,ze względu na ważne przyczyny może wprowadzić czasowy zakaz wędkowania podając przyczynę  i okres zakazu.

  4.Wędkarz i osoby mu towarzyszące,przebywając na łowisku obowiązani są do zachowania w sposób nie uciążliwy dla ludzi,zwierząt i ptaków przebywających w danym rejonie.W razie jakichkolwiek wątpliwości należy stosować się do wskazówek gospodarza łowiska lub strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

  5.Każdy wędkarz powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na łowisku,a w przypadku nabrania jakichkolwiek  podejrzeń poprosić je o okazanie przepustki,najpierw jednak legitymując się swoją.W razie stwierdzenia faktu przebywania na terenie obiektu osób nieupoważnionych,wędkarz ma obowiązek jak najszybciej powiadomić gospodarza lub Zarząd Koła.

   6.Jeden wędkujący ma prawo zająć tylko jedno stanowisko do połowu ryb.

   7.Wędkarz ma prawo zabrać złowione przez Siebie ryby w ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

       a)ustalenia dotyczą następujących gatunków ryb: karp,amur,tołpyga,lin,szczupak i węgorz.

        Sum jest rybą wyłączoną z okresu ochronnego i wymiaru.

            W związku z tym jest na Naszym łowisku traktowany jako szkodnik.             

              Nie wolno go jedynie poławiać na tzw."żywca" .  

       b)pozostałe gatunki ryb,zgodnie z ustaleniami zawartymi Regulaminie PZW.

  8.Wędkarz ma obowiązek humanitarnego obchodzenia się ze złowionymi rybami, w szczególności przetrzymywanie żywej ryby w odpowiedniej siatce.

  9.Wędkarz zamierzający wypuszczać złowione ryby,powinien używać haków pozbawionych zadziorów.

10.Wędkarz,który złowił limit ryb wymienionych w pkt.7a i zamierza je zabrać,ma obowiązek zakończyć  wędkowanie (zwinąć sprzęt).

11.Po zakończeniu wędkowania,wędkarz ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku na zajmowanym stanowisku i w najbliższym otoczeniu bez względu na to w jakim stanie je zastał.

12.Ze względu na ograniczoną ilość wody w łowisku zaleca się stosowanie zanęt jakościowo i ilościowo dostosowanych do możliwości konsumpcyjnych rybostanu.

13.Do spraw nieustalonych w w/w REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy RAPR-u.

     REGULAMIN obowiązuje od 1-go maja 2012 r.

                                                                Zarząd Koła Nr 39 Warszawa-Białołęka PZW OM