Uchwała Zarządu Głównego PZW nr 52 z dn.24 września 2022 - ustanowienie składki członkowskiej na 2023r.

 Do pobrania -> https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/31/wiadomosci/244629/pliki/uchwala_zg_pzw_w_sprawie_skladki_czlonkowskiej.pdf

 

Uchwała nr  52/IX/2022

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 24 września  2022 r.

 

 

w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.

 

 

Na podstawie § 30 pkt 8 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

uchwala:

 

§ 1

 

Realizując uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego   ustanawia postanowienia do  składki członkowskiej na 2023 r.:

 

 • Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:
 • składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych  i sportu

            wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,

 • składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,
 • wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
 • wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

 

§ 2

 

 • Wysokość obowiązującej w 2023 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
 • Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika powierza się Zarządom Okręgów
 •   Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik            nr 2.

§ 3

 

 • Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych, uchwalą zarządy okręgów  w nieprzekraczalnym terminie do 30 października  2022 r., zgodnie ze strukturą składek określoną  uchwałą ZG PZW nr 176/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r.
  w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych.

Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód,  musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.

 

 • Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych  przez wydającego zezwolenie.  

 

 • Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 

 • Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r.

 

§ 4

 

1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

      Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:

 1) rodzaje wód i łowisk,

      2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,

      określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

 

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

 

§ 5

 

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

 

§ 6

 

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW

 

 Andrzej Lebiotkowski              Beata Olejarz

 

                                                                                                                                         Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Uchwały

 nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2023 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

150,-  

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

 

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.

2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Załącznik nr  2

                                                                                                                                           do Uchwały

 nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2022 r.

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

 

 • Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 • Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 • System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 • Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 • Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.


Załącznik nr 3

do Uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września  2022 r.

 

 

Tabela składek i opłat za wędkowanie w roku 2023

w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach

 

 

RODZAJ POŁOWU

 

 

ZRZESZENI W PZW

 

 

NIEZRZESZENI

CAŁOROCZNY:

Składka *

Opłata

Wszystkie jeziora – bez trolingu

380,00

620,00

Wszystkie jeziora – pełna

700,00

 950,00

Wszystkie jeziora – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu

190,00

 

Wszystkie jeziora – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu

360,00

 

Jedno jezioro – bez trolingu

300,00

 480,00

Jedno jezioro – pełna

 580,00

 800,00

Jedno jezioro – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu                  

 150,00

 

Jedno jezioro – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu

290,00

 

Jedno jezioro - socjalna

140,00

 

OKRESOWY:

 

  1 – dniowa

 40,00

50,00

  3 – dniowa

90,00

115,00

  7 – dniowa

160,00

220,00

14 – dniowa

230,00

300,00

* - Składka –składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.

 

Zasady wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach:

 

 • Na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach Wędkujących obowiązują następujące zasady wędkowania:
 • wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Jeżeli ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 30 kwietnia. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi i wodach krainy pstrąga w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie słońca do jednej godziny przed wschodem słońca;
 • obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa,
 • wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą, albo:

- w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

- w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

- przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

d)  Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne,

- przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części.
W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

- przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

-  przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

e) Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb ponadto nie wolno:

- przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

- sprzedawać złowionych ryb,

- rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

- łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

- kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

- wędkować z mostów,

- patroszyć, obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

f) Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

g) W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

h) Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

i) DOZWOLONE METODY POŁOWU:

  Metoda gruntowo-spławikowa

- Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

- Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

- łowiąc z brzegu - 10 m,

- między łodziami lub brodząc - 25 m,

- między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

 Metoda spinningowa

- Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

- Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

- łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

- łowiąc z łodzi - 50 m.

 

 

Metoda trolingowa

- Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

- Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

Metoda muchowa

- Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą.

- Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

- Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących: z brzegu lub brodząc – 25 m, z łodzi – 50 m.

Metoda podlodowa

- Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

- Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

- Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

- Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

- Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

- Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

j) OCHRONA RYB

 Wymiar ochronny/gospodarczy ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. Obowiązują następujące wymiary gospodarcze ryb:

- sandacz do 50 cm,

- szczupak do 50 cm,

- okoń do 18 cm,

- pozostałe gatunki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):

- sum 1 szt.,

- troć jeziorowa, sandacz, szczupak, sieja, boleń, lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 2 szt.,

- lin 4 szt,

- węgorz – 2 szt.,

- kleń 3 szt.

- Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych w/w gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

 Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niewymienionych wyżej w ilościach:

- okoń nie więcej niż 3 kg w ciągu doby,

-  pozostałe do 5 kg w ciągu doby.

Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego

Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu a rejestr musi zostać zwrócony do Gospodarstwa po zakończeniu roku, w którym został wydany.
k) Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

l)  oraz zapisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 • Połów całoroczny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
 • Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i składki oraz opłaty okresowe, upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk specjalnych, na których obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.
 • Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ). Do opłat całorocznych bez trolingu nie ma dopłat do rozszerzenia warunków zezwolenia.
 • Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem składki socjalnej, upoważniają do połowu z łodzi, spinningu.
 • Do składek okresowych i składki socjalnej nie stosuje się ulg. Składka i opłata okresowa upoważnia do połowu metodą trolingową.

7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu lub z lodu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom ( mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy.

8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.

9. Do składek całorocznych, dla odznaczonych i młodzieży, stosuje się następujące ulgi:

- Członek Honorowy PZW i odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami oraz

                        członek do lat 16-tu     - 100%,

- wg. Tabeli składek i opłat za wędkowanie w roku 2023 w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach dla odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW oraz członka PZW do lat 20-tu.

 • Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie
  i Rucianem-Nidzie.
 • Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl.
 • Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:

- wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu połowu (nie dotyczy płatności kartą kredytową) lub potwierdzenia przelewu w formie pliku pdf na urządzeniu elektronicznym,

 - druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa w formie papierowej lub elektronicznej,

      - karty wędkarskiej.

 • Wykaz wód, na które obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk specjalnych, jezior: Wiartel-Przylasek i Łękuk).
 • Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów – w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach sprzedaży.
 • Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek, Łękuk i Kociołek obowiązują oddzielne opłaty i regulaminy połowów.
 • Oddzielne regulaminy połowów obowiązują na wodach jezior: Orzysz, Roś i Pogubie Wielkie.

 

 

 

 

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH

W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA WIARTEL - PRZYLASEK  

        w 2023 r.

 

 • Na łowisku obowiązują Zasady Wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę oraz jej części.

 • Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w miejscu nabycia zezwolenia lub w Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie.
 • Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. W Łowisku Specjalnym Wiartel obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej z łodzi i z pod lodu.
 • Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania.
  W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 • Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 • Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową uzbrojoną w spławik lub mormyszkę. Zakazuje się używania błystki podlodowej. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 • Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 • Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
 • Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek. Opłata licencyjna obejmuje również połów metodą trolingu.

11. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°.

12. Limit i wymiar gospodarczy szczupaka:

a. dobowy limit szczupaka do zabrania wynosi 1 sztukę dziennie,

b. dolny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 55 cm,

c. górny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 80 cm.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2023 r.

 JEZIORO WIARTEL – PRZYLASEK

 

I. Opłata jednodniowa – 60 zł

 

II. Opłata 3-dniowa – 140 zł  

 

III. Opłata 7 – dniowa – 250 zł  

 

IV. Opłata 14 – dniowa 450 zł  

 

V. Opłata całoroczna – 1400 zł   

 

UWAGI :

 • Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Wiartel - Przylasek nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 • Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. WIARTEL - PRZYLASEK”.

 

Licencje wędkarskie na jez. Wiartel można nabyć w:

 

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7, 87 4231011

2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10 ,tel.87 5664005

3. Sklep „U JADZI”, Wiartel 12 A, 12-200 Pisz, 510 383 717

4. Sklep Wędkarski „ARA” - Pisz , Młodzieżowa 18.,tel.605 780 040

 

 

 

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH

W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA ŁĘKUK  

        w 2023 r.

 

 • Na łowisku obowiązują Zasady Wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę i jej części.

 • Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów -
  w Ośrodku „Folwark Łękuk”.
 • Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Łękuk obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i z pod lodu.
 • Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania.
  W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 • Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 • Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 • Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 • Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Łękuk.
 • Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Łękuk. Opłata licencyjna obejmuje również połów metodą trolingu.

11. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2023 r.

JEZIORO ŁĘKUK

 

I. Opłata jednodniowa - 60 zł  

 

II. Opłata 3-dniowa – 140 zł  

 

III. Opłata 7 – dniowa – 250 zł  

 

IV. Opłata 14 – dniowa – 450 zł  

 

V. Opłata całoroczna – 850 zł  

 

 

 

UWAGI :

 •  Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Łękuk nie upoważnia do wędkowania
  w innych łowiskach i odwrotnie.
 •  Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. Łękuk”.

 

Licencje wędkarskie na jez. Łękuk można nabyć w:

 

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083.

2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005.

3. Folwark Łękuk Przyłuccy, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, tel 600 931 848.

4. Sklep Samborska Grażyna.; Grunwaldzka 82, 11-500 Wydminy, tel. 603 770 894

 

 

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH

W ŁOWISKU SPECJALNYM KOCIOŁEK  

w 2023 r.

 

 • Na łowisku obowiązują Zasady Wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW
  w Suwałkach oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW .

2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę i jej części.

 • Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach”.
 • Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Kociołek obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i z pod lodu.
 • Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania.
  W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 • Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 • Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również
  w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak
  w okresie wędkowania „po wodzie”.
 • Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 • Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Kociołek.

 

 •  Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Kociołek. Opłata licencyjna obejmuje również połów metodą trolingu.

11.  Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°.

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH W 2023 r.

JEZIORO KOCIOŁEK

 

I. Opłata jednodniowa –60 zł  

 

II. Opłata 3-dniowa – 140 zł  

 

III. Opłata 7 – dniowa – 250 zł  

 

IV. Opłata 14 – dniowa – 450 zł  

 

 

UWAGI :

 • Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Kociołek nie upoważnia do wędkowania   w innych łowiskach i odwrotnie.
 •   Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez „Kociołek”.

 

 

Licencje wędkarskie na jez. Kociołek można nabyć w:

1.   Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083.

2.   Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005.

3.   Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach, Doliwy 12, tel.875204838.

 

 

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH

W ŁOWISKU SPECJALNYM „JEZIORO POGUBIE WIELKIE”

w 2023 r.

 

 

 • Wędkujących z brzegu obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:
 •  wędkowanie z brzegu i z łodzi dozwolone jest od 01 lipca do 31 grudnia,
 •  wędkowanie z lodu dozwolone jest do końca lutego,
 •  obowiązuje zakaz stosowania zanęt,
 •  obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w strefie szuwarów.
 •  Wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnego, imiennego, czasowego zezwolenia w biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie
  w godzinach pracy biura.
 •  Zgodnie z rozporządzeniem RDOŚ w Olsztynie dopuszcza się maksymalnie
  10 jednostek pływających na dobę i w maksymalnie takiej ilości będą wydawane zezwolenia na połów z łodzi osobom posiadającym wykupione zezwolenie na wędkowanie na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
 •  Zezwolenia na pływanie łodzią wydawane będą w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z wykupionymi zezwoleniami okresowymi.
 •  Zezwolenia wydawane będą maksymalnie na okres nie dłuższy niż miesiąc.
  W zależności od ilości chętnych okres ten może ulec skróceniu.
 •  Wędkujący zobowiązany jest do posiadania i okazywania na żądanie jednostek kontrolujących ważnego zezwolenia na wędkowanie, karty wędkarskiej, dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej oraz zezwolenia na pływanie łodzią.
 •  Wędkujących obowiązuje wypełnianie rejestru połowu, który stanowi integralną część zezwolenia na pływanie i po wypełnieniu dostarczenie do biura Zakładu w Rucianem-Nidzie osobiście lub listownie. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania kolejnych zezwoleń na wędkowanie z łodzi w jeziorze Pogubie Wielkie.
 •  Wodowanie łodzi dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2017 r.

 

 

Licencje wędkarskie na jez. Pogubie Wielkie można nabyć w:

 

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie, ul. Rybacka 7, tel. 87 423 10 11.


REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH

W JEZIORZE ORZYSZ

w 2023 r.

 

 

1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:

 • obowiązują ochronne wymiary gospodarcze ryb gatunków:
 • dolny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 50 cm,
 • górny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 80 cm.
 • dolny wymiar gospodarczy okonia wynosi 18 cm,
 • górny wymiar gospodarczy okonia wynosi 35 cm.
 • obowiązują limity dobowe przy wędkarskim połowie ryb następujących gatunków:
 • szczupak – 1 szt.,
 • okoń – 10 szt.
 • ryby objęte limitem ilościowym w sztukach należy wpisywać do rejestru po włożeniu do siatki lub innego przedmiotu do przechowywania ryb – nie później niż przed ponownym zarzuceniem wędki.

 

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH

W JEZIORZE ROŚ

w 2023 r.

 

1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:

 • obowiązują ochronne wymiary gospodarcze ryb gatunków:
 • dolny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 50 cm,
 • górny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 80 cm,
 • dolny wymiar gospodarczy sandacza wynosi 50 cm,
 • górny wymiar gospodarczy sandacza wynosi 75 cm,
 • dolny wymiar gospodarczy bolenia wynosi 40 cm,
 • górny wymiar gospodarczy bolenia wynosi 80 cm,
 • dolny wymiar gospodarczy okonia wynosi 18 cm,
 • górny wymiar gospodarczy okonia wynosi 35 cm.
 • obowiązują limity dobowe przy wędkarskim połowie ryb następujących gatunków:
 • szczupak – 1 szt.,
 • okoń – 10 szt.
 • ryby objęte limitem ilościowym w sztukach należy wpisywać do rejestru po włożeniu do siatki lub innego przedmiotu do przechowywania ryb – nie później niż przed ponownym zarzuceniem wędki.


Załącznik nr 4

do Uchwały nr   52/IX/2022  ZG PZW

z dnia  24 września 2022 r.

 

WYKAZ JEZIOR

GOSPODARSTWA RYBACKIEGO PZW W SUWAŁKACH

UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA W 2023 r.

 

 

JEZIORO

POW.

GMINA

UWAGI

BABKA

67,16

KRUKLANKI

 

BARTELNIK

8,54

POZEZDRZE

 

BIAŁA KUTA

26,63

POZEZDRZE

 

BIAŁE

130,45

FILIPÓW

 

BIAŁOŁAWKI

272

PISZ

 

BITKOWO

99,77

GOŁDAP

 

BLIZENKO

39,12

NOWINKA

 

BLIZNO

240,38

NOWINKA

 

BŁOTNISTE

2,34

KALINOWO

 

BOCZNE

59,94

PRZEROŚL

 

BOCZNEL

19,06

JELENIEWO  

 

BOĆKI

8,28

OLECKO

 

BOLESTY

127,12

RACZKI

 

BROŻÓWKA

66,9

KRUKLANKI

 

BRZASK

29,73

POZEZDRZE

 

BRZOZOLASEK

159,51

PISZ

 

CZARNA KUTA

26,32

POZEZDRZE

 

CZARNE

183,66

DUBENINKI

 

CZOSTKÓW

21,87

FILIPOW

 

DECHŁE

8,69

KRASNOPOL

 

DŁUGIE

34,38

OLECKO

 

DŁUGIE

106,81

KRASNOPOL

 

DŁUGIE

24,97

FILIPÓW

 

DOBKI

162,43

OLECKO

 

DOWCIEŃ

83,57

KRASNOPOL

 

DUDECKIE

144,89

ŚWIETAJNO

 

DWORACKIE

90

ŚWIĘTAJNO

 

EŁK +

BARANY +

HERTA DUŻA

400,93

5,12

7,46

EŁK

EŁK, BARANY, HERTA DUŻA – jedno jezioro

GACNE

7,7

FILIPOW

 

GAŁADUŚ

592,16

SEJNY

jezioro graniczne

GARBAS

145,06

FILIPOW

 

GŁĘBOKA KUTA

17,35

POZEZDRZE

 

GŁĘBOKIE

5,74

KALINOWO

 

GŁĘBOKIE

11,94

OLECKO

 

GŁĘBOKIE

10,96

BAKAŁARZEWO

 

GOŁDAP

161,58

GOŁDAP

jezioro graniczne

GOŁDAPIWO

840

KRUKLANKI

 

GREMZDY

207,85

KRASNOPOL

 

GUZIANKA D i M + KAIK

106,15

RUCIANE

Guzianka Duża i Mała, Kaik – jedno jezioro

HALECKIE

94

EŁK

 

HAŃCZA

305,2

PRZEROŚL

Rezerwat

HARSZ M

52

POZEZDRZE

 

HARSZ WLK

166

POZEZDRZE

 

JAŚKOWO DUŻE

30,69

PISZ

 

JAŚKOWO MAŁE

14,88

PISZ

wędkowanie wyłącznie z brzegu

JEGOCIN

148,02

PISZ

 

JEGOCINEK

50,37

PISZ

 

JEMIELISTE

67,4

FILIPÓW

 

JUCHNÓWEK

22

OLECKO

 

KAMIENNE

43,31

FILIPOW

 

KAŁKI

7,17

PISZ

 

KIRSAJTY

215

WĘGORZEWO

Rezerwat

zakaz wędkowania od 01.03.do 15.07

KOCIOŁ

307

PISZ

 

KOCIOŁEK

8,55

DUBENINKI

wędkowanie wyłącznie z brzegu

KOCIOŁEK

16,15

OLECKO

Łowisko specjalne

KOŚCIELNE

55,08

PRZEROŚL

 

KRUKLIN

435,39

KRUKLANKI

 

KRZYWA KUTA

135,22

POZEZDRZE

 

KRZYWE

52,9

PRZEROŚL

 

KRZYWE + KOLEŚNE

215,06

SUWAŁKI

KRZYWE,CZARNE, DĄBRÓWKA,

ZIELONE, KOLESNE-JEDNO JEZIORO

KUKOWINO

150,27

ŚWIĘTAJNO

 

KUL

19,14

OLECKO

 

LEMIĘT

70

POZEZDRZE

 

LINÓWEK

7,18

PISZ

wędkowanie wyłącznie z brzegu

ŁĘKUK

80,6

WYDMINY

Łowisko specjalne

MAMRY - ŚWIĘCAJTY

2513

809,33

WĘGORZEWO

Mamry – Święcajty – jedno jezioro

MARIANKA I

2,2

WIŻAJNY

wędkowanie wyłącznie z brzegu

MARIANKA II

2,64

WIŻAJNY

wędkowanie wyłącznie z brzegu

MAUDA

39,62

WIZAJNY

 

MIERUNISZKI MAŁE

12,6

FILIPOW

 

MIERUNISZKI WLK

203,34

FILIPOW

 

MULISTE

52

ŚWIĘTAJNO

 

NECKO+ROSPUDA

527,54

AUGUSTÓW

 

NICPONEK

9,53

PISZ

wędkowanie wyłącznie z brzegu

NIDZKIE +

 OKO

1802,09

10,79

RUCIANE

Rezerwat – jedno jezioro

OKO- wędkowanie wyłącznie z brzegu

NIECIECZE

36,81

KALINOWO

 

OKRĄGŁE

3,3

KALINOWO

 

OKRĄGŁE

42,9

BAKAŁARZEWO

 

OLECKO MAŁE

223,39

OLECKO

 

OLECKO WIELKIE

228,47

OLECKO

 

OLSZEWO

18,08

OLECKO

 

ORZYSZ

1273,15

ORZYSZ

Obowiązuje  Regulamin połowów

OSTRÓW

44,7

OLECKO

 

OSTRÓWEK

25,35

GOŁDAP

 

PATELNIA

13,94

KRUKLANKI

 

PIECEK

24,66

POZEZDRZE

 

PIŁAKI WLK

10,99

POZEZDRZE

 

PNIEWSKIE

50

WĘGORZEWO

 

POBŁĘDZIE

57

DUBENINKI

 

POBŁĘDZIE MAŁE

4,25

DUBENINKI

wędkowanie wyłącznie z brzegu

POGUBIE WIELKIE

695,37

PISZ

REZERWAT- obowiązuje  Regulamin połowów

POGUBIE ŚREDNIE i MAŁE

71,06

PISZ

 

POZEZDRZE

122,43

POZEZDRZE

 

PRZEROŚL

73,25

DUBENINKI

 

PRZYSTAJNE

31,29

PRZEROSL

 

PRZYTULSKIE

220,76

EŁK

 

RAKÓWEK

25,57

GOŁDAP

 

ROMOTY

46,94

OLECKO

 

ROSPUDA

333,8

FILIPOW

 

ROŚ

1956

PISZ

 

RÓG

22,0

WYDMINY

 

RUDNIK

9,78

KALINOWO

 

RYŻONKA DUŻA

15,05

OLECKO

 

RYŻONKA MAŁA

     7,64

OLECKO

 

SAJNO

38,93

ORZYSZ

 

SEDRANKI,SEDRANKI STAW

80,12

OLECKO

 

SEJWY

98,97

PUNSK

 

SERNIK

1,35

KALINOWO

 

SOLTMANY

187,24

KRUKLANKI

 

STAW PŁOCICZNO

22,14

SUWAŁKI

 

STOPKA

17,73

OLECKO

 

STRĘGIEL

408

WĘGORZEWO

 

STRĘGIELEK

40

POZEZDRZE

 

STRZELNIKI

22,20

ORZYSZ

 

SUMOWO

93,41

BAKAŁARZEWO

 

SZELMENT MAŁY

JODEL

168,5

16,8

SZYPLISZKI

Szelment Mały , Jodel – jedno

jezioro

SZURPIŁY

89

JELENIEWO

 

ŚWIĘTAJNO

88,45

ŚWIĘTAJNO

Powiat Olecko

TAJTY

248,3

GIŻYCKO

 

WIARTEL-PRZYLASEK

187,13

PISZ

Łowisko specjalne

WILKASY

41,59

GIŻYCKO

 

WILKUS

98,16

POZEZDRZE

 

WYSOKIE

29,53

FILIPOW

 

ZAJDY

62,5

OLECKO

 

ŻABINKI

51,2

KRUKLANKI

 

ŻUBROWO

99,32

KRASNOPOL

 

ŻYWKI

24,63

KRUKLANKI

 

ŻYWY

125,18

KRUKLANKI

 

                RAZEM               21546,09

 

 

 

 

Wykaz rzek i kanałów Gospodarstwa Rybackiego PZW

w Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 2023 r.

 

I. Wody krainy pstrąga :

 

 

Granica od - do

UWAGI

1. Odcinek rz.Czarnej Hańczy

od mostu drog. w Turtul

do mostu drog. w Sobolewie

przynęty sztuczne

2. Odcinek rz.Rospudy

od piętrzenia w Raczkach do j.Necko-Rospuda

przynęty sztuczne

 

 

 

 

 

 

II. Rzeki w obwodach rybackich łącznie z jeziorami

 

 

Granica od - do

UWAGI

1. Odcinek Kanału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jeglińskiego

od mostu drog.Jeglin-Szczechy do ujścia do jez.Roś

 

2. Odcinek rz.Pisy

od jez.Roś do mostu kolejowego w Piszu

 

3. Rzeka Dziękałówka

od mostu w miejsc. Bemowo Piskie do ujścia do jez. Roś

 

4. 7 odcinków rzeki Sapiny

pomiędzy jeziorami

 

5. Odcinek rzeki Wilkus

od mostu drog. Zdory - Kwik do jez.Białoławka

 

6. Odcinek rzeki Wilkus

od jez. Białoławka do jez.Kocioł

 

7. Odcinek rzeki Wilkus

od jez.Kocioł do jez.Roś

 

8. Rzeka Orzysza

od jez.Orzysz do mostu drog. w miejscowości Grzegorze

 

9. Kanał Orzysz

na całej długości

 

10. Rzeka Nidka

od ujścia z jez. Nidzkiego do mostu drog. w Dybówku

 

11. Odcinek rzeki Ełk

od jazu w m. Straduny do do jazu w m. Nowa Wieś Ełcka

 

12. Rzeka Blizna

na całej długości

 

13. Rzeka Szczeberka

na całej długości

 

14. Odcinek rzeki Netta

od jez. Necko do śluzy i mostu  w Augustowie  ( ul. 29 Listopada)

 

15. Odcinek rzeki Klonownica

od jez. Necko do mostu drogowego Suwałki-Augustów

 

16. Rzeka Bludzia

od jez. Przerośl do mostu drogowego Żytkiejmy-Przerośl

 

17. Rzeka Połomska Młynówka

od wypływu z jez. Ostrów do do jej ujścia do rz. Łaźna Struga

 

18. Rzeka Rospuda

od jeziora Kamienne do piętrzenia w Raczkach

 

19. Rzeka Marycha

od połączenia z Rzeką Czarną do mostu drogowego Babańce –Klejwy

 

20. Rzeka Gołdapa

od jez. Gołdap do pierwszego mostu drogowego w Gołdapi

 

21. Kanał Niegociński

od jez. Tajty do mostu drogowego Giżycko-Wilkasy

 

22. Rzeka Węgorapa

od jez. Mamry do połączenia z ciekiem Kanał Młyński łącznie

 

23. Rzeka Lega

od mostu drogowego m. Lenarty do mostu drogowego w m. Kleszczewo

 

24. Cieki, drobne rzeki  łączące jeziora z wykazu jezior Gospodarstwa Rybackiego PZW w   Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Uchwała nr 53/IX/2022

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 24 września 2022r.

 

 

w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2023 r.

 

 

Na podstawie  § 30 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2022 – 2026

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

uchwala:

 

 

§ 1

 

Realizując uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022  r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2022 – 2026  ustanawia poniższe postanowienia do  założeń budżetu na 2023 r.:

 

 • Zasady i tryb pracy nad budżetem PZW na 2023r. określa załącznik do niniejszej uchwały. Założenia te służące  do opracowania budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego poszerza się  o ustalenia  i  dyspozycje wynikające z:

Uchwały Nr  52 /IX/2022 Zarządu Głównego  PZW z dnia 24 września 2022 r.  w sprawie składki członkowskiej na 2023 rok.

 • Planowanie na 2023 r. wielkości przychodów statutowych powinno wynikać  
  z następujących parametrów rzeczowych i finansowych :
 • stanu ilości członków osiągniętego na koniec września 2022 r., skorygowanego
  o zaistniałe tendencje spadku lub wzrostu tego stanu w każdym z Okręgów,
 • ukształtowania się stanu ilości członków uprawnionych do korzystania ze zniżek  
  w składkach, uchwalonych przez  Krajowy Zjazd Delegatów PZW,
 • kształtowania się wskaźnika ilości opłaconych składek na ochronę i zagospodarowanie wód rocznych i okresowych oraz prognozy w tym zakresie na lata następne,
 • obszaru, rodzaju i charakteru użytkowanych wód, spodziewanej presji wędkarskiej
  i na tym tle opracowanej kalkulacji kosztów użytkowania tych wód, służącej za podstawę do uchwalenia wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód
  i pochodnych tej składki,
 • uchwalonej na 2023r. wysokości składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.
 • Wielkość zaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków, powinna być dostosowana do realnych potrzeb, umożliwiających utrzymanie samodzielności finansowej i  prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków statutowych wobec członków Związku.
 • Sport wędkarski powinien być prowadzony na podstawie zatwierdzonego budżetu, na wydzielonych kontach księgowych, w celu ustalenia w roku bieżącym wyniku finansowego tej działalności.
 • Zobowiązuje się Okręgi PZW i Zarząd Główny do wyodrębnienia w preliminarzach budżetowych kwot na działalność z młodzieżą w wysokości minimum 4% składki członkowskiej.   
 • W zakresie kosztów statutowych zapreliminowanie skutków finansowych wynikających

z dzierżawienia i użytkowania wód od Skarbu Państwa i innych właścicieli oraz  zawartych   w tym zakresie umów.

7.  Preliminowanie wydatków na podróże służbowe działaczy i pracowników powinno odbywać się  zgodnie z  Uchwałą KZD PZW.

 

 

§ 2

 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW

     

 

 Andrzej Lebiotkowski     Beata Olejarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr  53/IX/2022  Zarządu Głównego PZW z dnia 24 września  2022r.

 

ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA BUDŻETU

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

na 2023 rok

 

§ 1

Ustalenia  porządkowe

 

 •  Zgodnie z § 64 ust.1 Statutu PZW gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona  jest  na podstawie budżetu, bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli

   organizacyjnych w roku budżetowym, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

W związku z tym istnieje obowiązek corocznego opracowywania preliminarzy  przychodów                         i kosztów przez każdą jednostkę organizacyjną PZW, a następnie uchwalanie przez Zarządy Okręgów oraz Zarząd Główny zbiorczych budżetów okręgowych i odpowiednio zbiorczego budżetu Polskiego  Związku Wędkarskiego.

 

2. Do opracowania preliminarzy budżetowych stosuje się następujące formularze :

 • Plan przychodów statutowych wzór PF 1
 • Plan zatrudnienia i płac wzór PF 2
 • Preliminarz przychodów i kosztów wzór PF 3
 • Preliminarz wydatków statutowych wzór PF 3a
 • Plan przepływów środków pieniężnych wzór PF 4

 

3. W trybie opracowywania preliminarzy przychodów i wydatków budżetowych w PZW

    obowiązuje zasada wyodrębniania:

 • działalności statutowej – zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania składek członkowskich i niektórych dziedzin działalności, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem rolnym,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od osób prawnych.

4.  Działalność statutowa PZW obejmuje przychody i koszty związane z :

 • organizowaniem wędkarstwa dla swych członków,
 • korzystaniem z obwodów rybackich i innych wód w zakresie wędkarstwa wraz
  z ochroną tego środowiska,
 • organizowanie  sportu wędkarskiego,
 • popularyzowaniem wiedzy o wędkarstwie, ochronie przyrody i działalności statutowej Związku, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, uprawniających do uzyskania karty wędkarskiej,
 • współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi w dziedzinie rybactwa, wędkarstwa                         i ochrony wód,
 • prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce wędkarskiej i wewnątrzzwiązkowej,
 • organizowanie rekreacji, w tym prowadzenie dla potrzeb członków schronisk, stanic wodnych i innych usług zaspokajających potrzeby członków,
 • ochrona wód przeznaczonych dla celów wędkarskich.

 

5.   Działalność rolnicza obejmuje przychody i koszty prowadzenia gospodarki stawowej i

      jeziorowej w zakresie produkcji i sprzedaży ryb różnym odbiorcom oraz produkcji materiału zarybieniowego na zarybianie obwodów rybackich użytkowanych przez PZW na podstawie zawartych  umów cywilno-prawnych. Dotyczy to Gospodarstwa Rybackiego PZW       w  Suwałkach, oraz ośrodków hodowlanych działających w strukturze organizacyjnej  okręgów.

 

6.  Przychody i koszty nie związane z działalnością, o których mowa w ust. 4 i 5, zaliczane są do działalności gospodarczej. Jednostki organizacyjne PZW powinny między innymi kwalifikować do tej działalności następujące zadania:

 • pobierane opłaty za wędkowanie od osób niezrzeszonych i cudzoziemców, w tym za usługi   z łowisk specjalnych,
 • pobierane opłaty za dzierżawę nieruchomości oraz za wynajem pomieszczeń, lokali                                i sprzętu,
 • prowadzenie placówek handlowych i wytwórczych oraz świadczenie różnych usług                                        o charakterze komercyjnym,
 • sprzedaż na zewnątrz wydawnictw PZW i reklam w tych wydawnictwach,
 • dochody z odsetek od kapitalizacji środków pieniężnych oraz od dywidend i innych inwestycji finansowych.
 • pobierane opłaty od członków PZW za informatory, wydawnictwa, za korzystanie                         z  miejsc noclegowych w schroniskach i stanicach oraz za zakupione wyroby ze znakiem  

organizacyjnym PZW, ewidencjonowanych na koncie „sprzedaż towarów, materiałów                             i usług”

     Uzyskane dochody z działalności gospodarczej podlegają przeznaczeniu na  działalność statutową.

 

7. Pod pojęciem składki członkowskiej należy rozumieć wszystkie jej rodzaje oraz wpisowe       

    i  sprzedaż legitymacji członkowskich, corocznie uchwalane przez Zarząd Główny na  

    podstawie § 30 pkt 8 i 10 Statutu PZW oraz przez Zarządy Okręgów na podstawie § 47 pkt  8  tegoż Statutu, w zakresie ich wysokości.

 

§ 2

Zasady preliminowania przychodów statutowych

1. Przychodami statutowymi są wpływy pieniężne z:

a) organizacyjnych składek członkowskich (podstawowych, ulgowych i członka uczestnika),

b) składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód (pełnych, ulgowych i okresowych),

c) wpisowego członkowskiego i wpisowego członka uczestnika,

d) wpłat za legitymacje członkowskie,

e) opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską,

 • darowizn wnoszonych na cele statutowe PZW, w tym wpłat dobrowolnych uchwalanych przez walne zgromadzenia kół na cele rekreacyjne i zarybieniowe,
 • dotacji przedmiotowych na zadania zlecone przez organy samorządowe, organy

administracji rządowej i specjalne fundusze państwowe,

 • Wielkość kwotowa planowanych przychodów w działalności statutowej powinna wynikać z:
 • analizy ukształtowania się aktualnego stanu członkowskiego Związku, i ustalenia

prognozy dalszego rozwoju bądź regresu, w celu dokonania prawidłowego szacunku na rok planowany,

 • uchwalonych wysokości składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich na rok planowany,

c) szacunku zapotrzebowania na znaki składek: pełnych, ulgowych i okresowych              w aspekcie uprawnień członkowskich do ulg i kształtowania się presji wędkarskiej na użytkowane wody,

d) ustalenia na podstawie miarodajnych dokumentów, kwotowych możliwości otrzymania na potrzeby statutowe odpowiednich dotacji lub subwencji oraz darowizn.

 

3. Zgodnie z  uchwałą składkową przychody ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej podlegają podziałowi według obowiązującej struktury organizacyjnej PZW. W związku                z tym po dokonaniu 10%   odpisu na działalność władz i organów krajowych Związku,            z przeznaczeniem na :

a) finansowanie kosztów obsługi organów statutowych,

b) utrzymania Biura ZG i infrastruktury majątkowej ZG PZW,

c) działalności naukowo-badawczej,

d) nieodpłatnego zaopatrzenia ogniw PZW w znaki wartościowe,

e) popularyzacje wędkarstwa wśród młodzieży,

f) sport wędkarski finansujący zadania odnoszące się do sportu na szczeblu centralnym  w wysokości nie mniej niż 17% ,

g) pozostałość wynosząca 90% odpisu stanowi przychód okręgów, który przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej, sportu wędkarskiego i działalności z młodzieżą w Kołach i Okręgach PZW.

Wewnętrzny podział przedmiotowych środków powinien nastąpić po przeanalizowaniu uchwalonych przez koła budżetów, pod kątem racjonalizacji kosztów zwłaszcza na rekreację   i sport i następnie poddany zatwierdzeniu przez Zarządy Okręgów.

 

4. Wpływy z wpisowego stanowią przychody preliminowane w budżetach Kół i nie podlegają  dalszemu podziałowi.

     

5. Wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają Zarządy Okręgów,                                     z  zastrzeżeniem że:

a) egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,

b) z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Przychody z opłat egzaminacyjnych są preliminowane w tych jednostkach organizacyjnych

PZW, przy których zostały powołane komisje egzaminacyjne.

 

6. Przychody pochodzące ze sprzedaży legitymacji członkowskich preliminowane są na

szczeblu Zarządu Głównego PZW, jako organu uprawnionego do ich wydawania, druku                   i  dystrybucji, po uprzednim ponumerowaniu i zaewidencjonowaniu.

 

7. Przychody ze składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód są preliminowane na szczeblu Okręgu i ewidencjonowane na koncie „Sprzedaż składek członkowskich”. Zgromadzone środki z tej składki  stanowią źródło finansowania kosztów w zakresie ochrony  i zagospodarowania wód wędkarskich , a także płac z pochodnymi pracowników zatrudnionych w obsłudze i nadzorze tej działalności. Z części wpływów
z ww. składek mogą  korzystać te Koła, którym Zarządy Okręgów powierzyły do gospodarowania i ochrony określone tereny wód i zatwierdziły w preliminarzu budżetowym na ten cel odpowiednie środki.

 

8. Przychody w kołach pochodzące z tzw. „wpłat dobrowolnych” na cele rekreacyjne                     i   zarybieniowe, uchwalone przez walne zgromadzenia kół, stanowią wyłącznie przychody tych  kół i podlegają ewidencji w księgach rachunkowych Okręgu jako darowizny na cele statutowe PZW.

 

9. W sytuacjach przepływów środków pieniężnych pomiędzy okręgami z tytułu porozumień

       międzyokręgowych, preliminowane w tym zakresie przychody  w poszczególnych okręgach,  muszą się bilansować z rozchodami w okręgach, które zobowiązały się do ich transferu.

       Oznacza to, że przed przystąpieniem do prac planistycznych zaszłości te powinny być

       potwierdzone uchwałami umawiających się Zarządów Okręgów. Ich ustalenia winny być

       wprowadzone do formularza PF3 w wierszach  „sprzedaż usług ” bądź „zakup usług”                             i w  danych uzupełniających wyspecyfikowane nazwy okręgów wraz z kwotami przychodów  i   rozchodów.

 

10. Wpłaty o charakterze dobrowolnej nawiązki za uczynione szkody w rybostanie zwłaszcza

       podczas kłusownictwa podlegają ewidencjonowaniu na koncie „Pozostałe przychody

       operacyjne” i w związku z tym preliminowanie tych przychodów powinno  być         wykazywane w wierszu „Pozostałe przychody finansowe i operacyjne” formularza PF3.

 

§ 3

Zasady preliminowania wydatków statutowych

 • Do kosztów statutowych zalicza się:
  • wydatki na obsługę organów statutowych tj.: ich posiedzeń, kosztów podróży
   i diet, oraz wydatki na reprezentację i reklamę,
  • wydatki organizacyjne w zakresie wyróżnień i odznaczeń, druku i dystrybucji znaków wartościowych i wydawnictw wewnątrz związkowych – wydawanych nieodpłatnie,
  • wydatki na działalność sportową,
  • wydatki na młodzież,
  • nakłady na zarybianie i ochronę wód,
  • wydatki na utrzymanie i amortyzację siedzib oraz na utrzymanie biur zarządów,
   w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i koszty podróży pracowników,
  • podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia majątkowe oraz podatek VAT nie podlegający odliczeniu,
  • utrzymanie transportu, nakłady na dzierżawę, użytkowanie wód i innych nieruchomości służących działalności wędkarskiej oraz inne usługi zewnętrzne,
  • wydatki na remonty bieżące obiektów będących własnością lub użytkowanych przez PZW.
 • Preliminowanie kosztów na działalność sportową w zakresie sportu oraz organizowania rekreacyjnych imprez sportowych powinno być poprzedzone analizą źródeł finansowania tej działalności oraz dotychczasowego wykorzystywania na te cele środków pochodzących ze składek członkowskich.
 • Imprezy sportowe organizowane przez jednostki terenowe PZW powinny być preliminowane na poziomie najniższych, przewidywanych kosztów organizacji zawodów, powiększonych  o rezerwę  do 10%.

 

 • Planowanie i finansowanie sportu wędkarskiego na szczeblu krajowym odbywa się na wydzielonych kontach  księgowych.  Sport  gromadzi środki z:
 • dokonywanego odpisu ze składki członkowskiej w wysokości nie mniej niż 17% części odpisu  przekazywanego do Zarządu Głównego PZW,
 • opłat licencyjnych od zawodników i opłat rejestracyjnych od klubów wędkarskich,
 • pozyskiwanych środków na realizację państwowych zadań zleconych w zakresie sportu,
 • odpisu na sport  od zawodnika biorącego udział w zawodach ogólnopolskich ujętych                             w terminarzu GKS,
 • różnych darowizn, w tym od sponsorów.

 

 • W preliminarzach budżetowych Okręgów należy uwzględnić wydatki związane                                                   z dofinansowaniem startu zawodników, uprawnionych do udziału w mistrzostwach Polski oraz ogólnopolskich zawodach z cyklu Grand Prix. Zakres i wysokość dofinansowania określają Zarządy Okręgów na wniosek okręgowych kapitanatów sportowych.

 

 • W przypadku dofinasowania przez Okręg  zawodnika biorącego udział w Mistrzostwach Świata lub Europy,  środki finansowe przeznaczone  na ten cel należy przekazać na konto Sportu w ZG PZW z informacją jakich zawodów to dotyczy.

 

 • Stosownie do postanowień uchwały XXXII KZD PZW z dnia 22.04.2022r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet członkom  PZW, pełniącym funkcje społeczne
  w preliminarzach wydatków należy przewidzieć środki finansowe na realizację tych świadczeń. Uchwała ustala, iż zwrot kosztów podróży odnosi się do wszystkich członków PZW, zarówno pełniących funkcje społeczne z wyboru, jak też niefunkcyjnych, w sytuacji delegowania ich do wykonywania zadań statutowych. Członkom władz i  organów związku, delegowanym służbowo   w sprawach innych niż na posiedzenia przysługuje zwrot kosztów delegacji wg przepisów i stawek ogłaszanych w rozporządzeniu MPiPS. Uczestnictwo
  w posiedzeniach podlega zwrotowi poniesionych kosztów przejazdu. Rozliczanie kosztów podróży powinno następować według cen  biletów komunikacji publicznej lub stawki kilometrowej przy użyciu własnego środka lokomocji oraz przy zachowaniu zasady dogodności w czasie i racjonalności kosztów danego przejazdu.

 

 • W odniesieniu do sportowców  biorących udział w zawodach, którym zezwolono na użycie do podróży własnego samochodu, obowiązuje zasada wykorzystania tego samochodu  przynajmniej dla dwóch zawodników. Przy wykorzystaniu pojazdu tylko przez jednego zawodnika, przysługuje mu 50% ceny stawki za 1km. Koszty podróży członków PZW i  sportowców nie podlegają limitowaniu.

 

 • W preliminarzach budżetowych należy uwzględnić wydatki odnoszące się do diet członków

   PZW pełniących funkcje z wyboru w Zarządach, Komisjach Rewizyjnych i Sądach Koleżeńskich.       Wydatki na diety dla działaczy są limitowane następująco:

 • w Kołach – nie przekraczając wysokości 10% całkowitych przychodów ze składki  członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki na ochronę i zagospodarowanie wód. O wysokości procentowej diet dla władz i organów koła decyduje Zarząd Okręgu.
 • w Okręgach – nie przekraczając  wysokości 8% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i osiągniętych dochodów ze składki na ochronę                                     i zagospodarowanie wód przypadających na finansowanie działalności zarządów okręgów (czyli przychodów ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód pomniejszonych o diety władz i organów koła)
 • na szczeblu krajowym –   10% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej i od wpływów ze sprzedaży legitymacji członkowskich.

       Kwota diety wynosi 500,00 zł. brutto, która może być wypłacana w części.

       Wysokość miesięcznej diety Prezesa Okręgu nie może być niższa niż 5 krotność  diety

      (czyli 5x500 zł.)

       Wysokość miesięcznej diety Prezesa ZG PZW nie może być niższa niż 10 krotność  diety.

       Zgodnie z   Uchwałą Zjazdową decyzję w sprawie ustalania limitów diet podejmują:  Zarząd Główny na poziomie ZG PZW i Zarząd Okręgu na poziomie Okręgu i Koła. Koszty wypłaty diet dla członków władz i organów Związku stanowią wydatki działalności organizacyjnej.

Ponadto w § 3 ust. 4 Uchwały Zjazdowej znajduje się dyspozycja dla Zarządów Okręgów  
o wypłacaniu diet i obciążaniu nimi kosztów organizacyjnych Kół.  

  

 • Preliminowanie wydatków na realizację poszczególnych zadań i rodzajów  kosztów                                       w działalności   statutowej, uwarunkowane jest poziomem przewidywanych przychodów.                       W  zakresie wydatków rzeczowych preliminarz budżetowy powinien zapewnić przede wszystkim niezbędne środki na należyte wywiązywanie się z umów cywilno-prawnych, odnoszących się do użytkowania obwodów rybackich w tej dziedzinie.

 

 • Naliczanie amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,       obowiązuje według stawek i okresów określonych w przepisach podatkowych.

      W odniesieniu do środków trwałych obcych użytkowanych np. w ramach leasingu,    właściwość  podmiotu zobowiązanego do naliczania amortyzacji, określa umowa między zbywcą  a   nabywcą tych środków.

Od niskocennych przedmiotów o cechach środków trwałych i cenie jednostkowej nie     przekraczającej  10.000 zł, dokonuje się jednorazowych odpisów całkowitej wartości przedmiotu przekazanego do użytkowania.

 

§ 4

Planowanie przychodów i kosztów działalności rolniczej

1. Preliminarz przychodów z działalności rolniczej powinien obejmować :

 • wartość przewidywanych do sprzedaży ryb,
 • wartość materiału wyprodukowanego i wydanego na zarybianie wód wędkarskich, która  to wartość powinna korespondować z kosztami w tym zakresie  w działalności statutowej,
 •    wartość sprzedaży materiałów i usług związanych z działalnością rybacką,
 • wartość przychodów finansowych ściśle związanych z produkcją rybacką.

2. Preliminarz kosztów działalności rolniczej powinien obejmować:

 • wszystkie koszty rodzajowe poniesione na chów i hodowlę ryb, w tym wynagrodzenia

i  pochodne pracowników zatrudnionych w produkcji rybackiej,

 • inne koszty operacyjne w dziedzinie gospodarki rybackiej,
 •    koszty finansowe odnoszące się do rybactwa.

3. Budżet działalności rolniczej nie powinien zakładać nadwyżki kosztów nad przychodami.

 

§ 5

Planowanie przychodów i kosztów działalności gospodarczej

 • Preliminarz przychodów z działalności gospodarczej powinien obejmować te rodzaje przychodów, które nie dotyczą zadań i ich celów statutowych określonych w rozdz. II Statutu PZW, nie są zaliczane do działalności rolniczej i jednocześnie mają charakter komercyjny. Do przychodów tych zalicza się też dochody finansowe z kapitalizowanych odsetek od środków pieniężnych. W przypadku gdy Okręg nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynym przychodem są odsetki, prezentujemy je w działalności Statutowej. Przychodami działalności gospodarczej jest również odpłatne udostępnianie miejsc noclegowych w stanicach wędkarskich, odpłatne wypożyczanie łodzi i miejsc parkingowych.
 • Preliminarz kosztów z działalności gospodarczej, oprócz prostych kosztów rodzajowych ponoszonych bezpośrednio na tę działalność, obejmuje koszty rozliczone
  z proporcjonalnego zaangażowania innych działalności na rzecz działalności gospodarczej w postaci: wynagrodzeń personelu nadzorującego, pochodnych od tych wynagrodzeń, amortyzacji środków trwałych i w zakresie innych kosztów rzeczowych.
 • Budżet działalności gospodarczej powinien zamykać się zyskiem. Podejmowanie przedsięwzięć nie przynoszących korzyści materialnych wspierających działalność statutową, nie znajduje żadnego uzasadnienia i stanowi zbędne zaangażowanie aktywów PZW na ten cel.

§ 6

Terminarz opracowywania budżetu PZW

Obowiązuje następujący harmonogram prac planistycznych:

1) do 31 października  - opracowanie budżetów jednostkowych przez Koła

2) do 30  listopada          - opracowanie przez Zarządy Okręgów budżetów jednostkowych,

 • do 12 grudnia -  opracowanie budżetów zbiorczych Okręgów ,

-  opracowanie budżetów jednostkowych przez Zarząd Główny i    

    bezpośrednio podległe mu jednostki,

4)  do 17 grudnia -  uchwalenie budżetu PZW, budżetów jednostkowych ZG PZW,  

    i Gospodarstwa Rybackiego PZW.

 

§ 7

Ustalenia końcowe

Ważność niniejszych założeń może być przedłużana na lata następne w trybie uchwały Zarządu Głównego PZW i stosownych aneksów do tej uchwały.